ร่วมงานกับเรา

-

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบการหาลูกค้าต่างประเทศใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
 • วางแผนการขายและการเข้ากลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ
 • ประมาณยอดขาย คำนวณถึงต้นทุนสินค้าของบริษัท
 • ประสานงานกับโรงงาน
 • ออกงานแสดงสินค้าและเยี่ยมลูกค้าในต่างประเทศ

คุณสมบัติ :        

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด , ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการขาย ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความขยันที่จะเรียนรู้  ทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการขายสินค้าอาหารไปต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดงาน :

 • วางแผนงานและควบคุมงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงงาน
 • ดำเนินงานตามนโยบาย ดูแลควบคุมแผนกวิศวกรรม
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จากภายนอก
 • ดูแลงานด้าน Productivity Improvement ในโรงงาน
 • ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขงานวิศวกรรม
 • ควบคุมการติดตั้ง การซ่อมบำรุง และการดัดแปลงเครื่องจักรในการผลิต
 • ให้คำแนะนำในงานวิศวกรรม และงานซ่อมบำรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา : ปวส/ปริญญาตรี สาขา Automation อิเล็คทรอนิค เมคคราทรอนิกส์ อายุไม่เกิน 42 ปี
 • มีประสบการณ์ตำแหน่งซ่อมบำรุงอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไปในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความรู้ในเครื่องจักรในการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad /  solidwork / PLC ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ โดยใช้โปรแกรม Auto cad  ในระดับดีเขียนแบบงานโครงสร้าง
 • มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความขยันที่จะเรียนรู้  ทัศนคติที่ดี มีวินัย ตรงต่อเวลา

 

1.มอบหมายงานและรับผิดชอบงานตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ-สารเคมี , บรรจุภัณฑ์ ที่นำมาใช้ในสายการผลิต
2.มอบหมายงานและจัดทำรายงานการทดสอบคุณภาพหรือทดสอบการใช้งานของวัตถุดิบก่อนนำมาผลิตจริง
3.แก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่นำมาใช้งาน
4.ปรับปรุงและดำเนินการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
5.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
6.รับผิดชอบการขอเลขสารระบบอาหาร จัดทำทะเบียนเลขสารระบบอาหาร ติดต่อหน่วยงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
7.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.อายุ 30 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร , เทคโนโลยีชีวภาพ , จุลชีวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GHPs HACCP HALAL ISO9001:2015 14000 22000
6.มีความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะงาน
7.มีความละเอียดรอบคอบ การจัดลำดับความสำคัญของงาน

 

-

-

-

-

-

-

-

 

This website uses cookies. To increase efficiency and good experience in using your website. You can read more details at Privacy Policy  and  Cookie Policy