ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน :

 • วางแผนงาน วางแผนขาย และกำหนดเป้าหมายการขาย และรับผิดชอบบริหารการขายสินค้าในช่องทางHORECA
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้เกิดการขายต่อเนื่อง
 • วางแผนการหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
 • ประมาณการขายล่วงหน้าเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ดำเนินการขายสินค้า ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่วางไว้
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :         

 • มีประสบการณ์ขายวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น 5 ปีขึ้นไป
  (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบการหาลูกค้าต่างประเทศใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
 • วางแผนการขายและการเข้ากลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ
 • ประมาณยอดขาย คำนวณถึงต้นทุนสินค้าของบริษัท
 • ประสานงานกับโรงงาน
 • ออกงานแสดงสินค้าและเยี่ยมลูกค้าในต่างประเทศ

คุณสมบัติ :        

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด , ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการขาย ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความขยันที่จะเรียนรู้  ทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการขายสินค้าอาหารไปต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดงาน :

 • วางแผนงานและควบคุมงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงงาน
 • ดำเนินงานตามนโยบาย ดูแลควบคุมแผนกวิศวกรรม
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จากภายนอก
 • ดูแลงานด้าน Productivity Improvement ในโรงงาน
 • ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขงานวิศวกรรม
 • ควบคุมการติดตั้ง การซ่อมบำรุง และการดัดแปลงเครื่องจักรในการผลิต
 • ให้คำแนะนำในงานวิศวกรรม และงานซ่อมบำรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา : ปวส/ปริญญาตรี สาขา Automation อิเล็คทรอนิค เมคคราทรอนิกส์ อายุไม่เกิน 42 ปี
 • มีประสบการณ์ตำแหน่งซ่อมบำรุงอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไปในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความรู้ในเครื่องจักรในการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad /  solidwork / PLC ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ โดยใช้โปรแกรม Auto cad  ในระดับดีเขียนแบบงานโครงสร้าง
 • มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความขยันที่จะเรียนรู้  ทัศนคติที่ดี มีวินัย ตรงต่อเวลา

 

1.มอบหมายงานและรับผิดชอบงานตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ-สารเคมี , บรรจุภัณฑ์ ที่นำมาใช้ในสายการผลิต
2.มอบหมายงานและจัดทำรายงานการทดสอบคุณภาพหรือทดสอบการใช้งานของวัตถุดิบก่อนนำมาผลิตจริง
3.แก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่นำมาใช้งาน
4.ปรับปรุงและดำเนินการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
5.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
6.รับผิดชอบการขอเลขสารระบบอาหาร จัดทำทะเบียนเลขสารระบบอาหาร ติดต่อหน่วยงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
7.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.อายุ 30 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร , เทคโนโลยีชีวภาพ , จุลชีวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GHPs HACCP HALAL ISO9001:2015 14000 22000
6.มีความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะงาน
7.มีความละเอียดรอบคอบ การจัดลำดับความสำคัญของงาน

 

 รายละเอียดงาน :

 1. ดูแลรับผิดชอบด้านงานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง
 2. ดูแลรับผิดชอบด้านงานบริหารผลตอบแทน
 3. ดูแลรับผิดชอบด้านงานบริหารแรงงานสัมพันธ์
 4. ดูแลรับผิดชอบด้านงานการจัดการทั่วไป
 5. ดูแลรับผิดชอบด้านยานพาหนะ
 6. ดูแลรับผิดชอบด้านติดต่อราชการ 
 7. และงานๆอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,จิตวิทยา , บริหารธุรกิจ,รัฐศาสตร์ , นิติศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เป็นผู็จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เพศชาย - หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • มีความรู้เรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า


รายละเอียดงาน :

 • สำรวจ วิเคราะห์ การตลาด เพื่อจัดทำแผนทางการตลาดและแผนพัฒนาแผนธุรกิจตามนโยบายองค์กร
 • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพื่อโอกาสในการขายให้กับลูกค้าใหม่
 • ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการแข่งขันในตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะการแข่งขันของคู่แข่ง เพื่อพัฒนาด้านการตลาดและเพิ่มโอกาสการขายในช่องทางใหม่
 • นำเสนอสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวมและพฤติกรรมของลูกค้าต่อผู้บริหาร และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ
 • ประเมินผล วัดผล และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของโครงการหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • พัฒนาและนำเสนอ วิเคราะห์ และรายงานเพื่อสนับสนุนการทำงานทางธุรกิจ
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุระหว่าง 25 ปี ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์2 ปี ขึ้นไป 
 • มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ Microsoft office, Power bi , Oracle
 • สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

 

รายละเอียดงาน :

 • วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดทั้งรูปแบบ Offline และ Online ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 • วางแผนการเลือกใช้สื่อสำหรับการสื่อสารทางตลาดให้เหมาะสมตามแต่ละแคมเปญ
 • ออกแบบสื่อโฆษณา สร้างคอนเทนต์ ให้เป็นไปตามคอนเซปต์ และวัตถุประสงค์ ทั้งรูป Offline และ Onlin
 • สร้างและรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ ให้ไปในทิศทางเดียวกับเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของแบรนด์ (Corporate Identity)
 • ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสาร แคมเปญ & โปรโมชัน ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์
 • สำรวจ วิเคราะห์คู่แข่ง และความเคลื่อนไหวของตลาด จัดทำรายงาน วิเคราะห์สรุปสถิติภาพรวมต่างๆ ของการทำการตลาดในแต่ละช่องทางเพื่อปรับกลยุทธให้เหมาะสม
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตสื่อโฆษณา เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายกราฟฟิก ฯ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ รวบรวมผลสถิติและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการระดับศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด ,การโฆษณา, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารการตลาด 5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานสื่อสารการตลาด เทคโนโลยีใหม่และโซเชียลมีเดียต่างๆ สามารถนำมาประยุกตใช้กับธุรกิจได้
 • มีความรู้โปรแกรมออกเเบบเบื้องต้น Adobe Photoshop,Illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รู้วิธีการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ มีทักษะการใช้ Social Media, Digital Mkt, SEO, SEM ยินดีรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ตอบสนอกับธุรกิจ
 • มีความรอบขอบ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี


รายละเอียดงาน :

 1. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กระทบยอดภาษี และนำยื่นกรมสรรพากร
 2. บันทึกบัญชีภาษีและรายการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ตรวจสอบรายการแยกประเภท และจัดทำรายงานกระทบยอดทางบัญชี ที่เกี่ยวกับภาษี
 4. จัดทำรายงานด้านภาษี และรายการบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
 5. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 1. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชีเท่านนั้น
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล มีไหวพริบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียด :

 1. งานรับเงิน
  - รับเงินสด/เช็คจากฝ่ายขาย
  - ตรวจสอบเงินและเอกสาร
  - นำเงินเข้าธนาคาร
  - บันทึกยอดเงินรับลงใบระบบฯ
  - ตรวจสอบยอดเงินรับลงในบัญชีธนาคาร
  - จัดทำรายงานสรุปการรับเงิน
  2.งานออกเอกสาลูกหนี้
  - ตรวจสอบเอกสาร จัดทำบิล และส่งใบวางบิล
  - ออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษ หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
  3. งานติดตามหนี้
  - ตรวจสอบข้อมูลใบวางบิลที่จะถึงกำหนดชำระ
  - ติดต่อสอบถามการเก็บตามหนี้
  - ประสานงานกับฝ่ายธุรการในการรับเช็ค/เงินสด
  4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

      - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

รายละเอียดงาน :

 1. ตรวจใบกำกับภาษี
  • ตรวจรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อ
  • กระทบยอดใบกำกับภาษีซื้อกับบัญชีแยกประเภท
  • ตรวจสอบผู้มีอำนาจอนุมัติ
 2.  ตรวจใบสำคัญจ่ายและตั้งหนี้
  • ตรวจความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร
  • ตรวจสอบจำนวนเงิน
  • ตรวจรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ลงบันทึกบัญชี
  • ลงบันทึกบัญชีในระบบฯ
  • ตั้งหนี้ในระบบฯ
  • ทำรายละเอียดประกอบงบฯ ต้องตรวจสอบข้อมูลที่มีปริมาณมากภายในเวลาที่กำหนด
  • ต้องตรวจสอบข้อมูลที่มีปริมาณมากภายในเวลาที่กำหนด
  • ต้องติดตามเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและทันเวลา
 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ :

      - วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น
      - มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
      - สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

รายละเอียดงาน :

 1. คีย์ข้อมูล บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 1. วุฒิการศึกษาระดับปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
 2. มีประสบการณ์ด้านการคีย์ข้อมูลบัญชีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน :

 • ถอดแบบและประเมินราคางานก่อสร้าง
 • คิดปริมาณวัสดุเพื่องานจัดซื้อ
 • ติดตามผลงานการก่อสร้าง ทำ Cost control เพื่อควบคุมต้นทุนทั้งวัสดุ ควบคุมงบประมาณโครงการ และค่าจ้างแรงงาน
 • จัดทำ BOQ และเอกสารเสนอราคา
 • คิดปริมาณงานก่อสร้างต่าง ๆ
 • เปรียบเทียบราคา ฐานราคา และการตรวจสอบสัญญา
 • ประสานงานราคาฝ่ายจัดซื้อเพื่อประมูลงาน เอกสารเกี่ยวกับการประมูลงาน
 • ติดต่อและประสานงานกับผู้รับเหมา
 • จัดทำเอกสารงานเพิ่ม-งานลด เปรียบเทียบราคาวัสดุ เอกสารเสนอราคา
 • จัดทำเอกสารควบคุมงบประมาณ
 • จัดทำรายงานต่างๆ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสนใจการถอดแบบประมาณราคา หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและวัสดุก่อสร้าง มีทักษะด้านการบริหารงานก่อสร้าง และสนใจในเรื่องการติดตามราคาตลาด
 • สามารถใช้ AutoCAD ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานประมาณราคาอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป


Responsibilities :

 • Collaborates with executives and managers to develop long-range, strategic goals for the organization.
 • Identifies and reviews pricing and market trends; analyzes and applies this information in development of strategies for individual market segments.
 • Monitors business climate, trends in technology and development, and government activity in areas of the company’s current and anticipated product lines.
 • Leads trials concerning new business initiatives, pilot programs, and regional rollouts; based on results, makes, recommends, and implements adjustments and modifications.
 • Collaborates with business unit administration and line managers to produce business and product plans that are profitable; evaluates these plans on a periodic basis.
 • Serves as negotiator with third parties for potential mergers or product acquisitions.
 • Performs other related duties as assigned.
Required Skills/Abilities:
 • Bachelor’s degree in Business, Marketing, or industry-related field required; MBA highly preferred.
 • At least five years of experience in the industry or acting as a consultant on major strategic planning projects required.
 • Excellent verbal and written communication skills.
 • Thorough understanding of business administration, management, and business forecasting strategies and techniques.
 • Excellent interpersonal and negotiation skills.
 • Excellent organizational skills and attention to detail.
 • Strong analytical and problem-solving skills.
 • Strong supervisory and leadership skills.
 

รายละเอียดงาน :

 • Provide monthly, quarterly and yearly financial report for Regional HQ and HQ
 • Analyze and extract financial data and create financial models for decision support
 • Improve existing processes and financial performance where possible to drive efficiency
 • Manage company's budgeting and cash flow
 • Perform financial analyst roles to another group company
 • Other ad hoc job assigned from Chairman

คุณสมบัติ :

 • Male/Female, age 30-45 years old
 • Bachelor Degree in Accounting/Finance
 • At least 7 years' Finance Analyst experience
 • Working experience in International manufacturing company
 • Advanced Excel skill
 • Intermediate to Business level in English


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้