แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของผู้สมัครงาน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สมัครงาน

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของผู้สมัครงาน

ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ  6  คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ระดับ  5  คะแนน  หมายถึง เห็นด้วย
ระดับ  4  คะแนน  หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย
ระดับ  3  คะแนน  หมายถึง ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ระดับ  2  คะแนน  หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ระดับ  1  คะแนน  หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

*จำเป็นต้องตอบทุกข้อ

ขอบคุณท่านสำหรับการทำแบบสอบถามนี้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล


Supported file types and file is not more than MB
This website uses cookies. To increase efficiency and good experience in using your website. You can read more details at Privacy Policy  and  Cookie Policy