ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน :

 • วางแผนงาน วางแผนขาย และกำหนดเป้าหมายการขาย และรับผิดชอบบริหารการขายสินค้าในช่องทางHORECA
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้เกิดการขายต่อเนื่อง
 • วางแผนการหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า
 • ประมาณการขายล่วงหน้าเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ดำเนินการขายสินค้า ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่วางไว้
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :         

 • มีประสบการณ์ขายวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่น 5 ปีขึ้นไป
  (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบ
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน

1.ประมาณการยอดขายและหาลูกค้าใหม่

- สอบถามข้อมูลความต้องการของลูกค้า
- วิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อในอดีต
- วางแผนและดำเนินการหาลูกค้าใหม่
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การขาย
- นำเสนอราคาและเงื่อนไขให้ลูกค้า
- เจรจาต่อรองกับลูกค้า
- จัดทำใบเสนอราคา
3. การบริการลูกค้า
- รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. และงานอื่นๆที่ได้รับหมาย


คุณสมบัติ :        

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด , ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความขยันที่จะเรียนรู้  ทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการขายสินค้าอาหารไปต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียดงาน :

 • วางแผนงานและควบคุมงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร และอุปกรณ์ในโรงงาน
 • ดำเนินงานตามนโยบาย ดูแลควบคุมแผนกวิศวกรรม
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จากภายนอก
 • ดูแลงานด้าน Productivity Improvement ในโรงงาน
 • ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขงานวิศวกรรม
 • ควบคุมการติดตั้ง การซ่อมบำรุง และการดัดแปลงเครื่องจักรในการผลิต
 • ให้คำแนะนำในงานวิศวกรรม และงานซ่อมบำรุงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา : ปวส/ปริญญาตรี สาขา Automation อิเล็คทรอนิค เมคคราทรอนิกส์ อายุไม่เกิน 42 ปี
 • มีประสบการณ์ตำแหน่งซ่อมบำรุงอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไปในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • มีความรู้ในเครื่องจักรในการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad /  solidwork / PLC ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ โดยใช้โปรแกรม Auto cad  ในระดับดีเขียนแบบงานโครงสร้าง
 • มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความขยันที่จะเรียนรู้  ทัศนคติที่ดี มีวินัย ตรงต่อเวลา

 

1.มอบหมายงานและรับผิดชอบงานตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ-สารเคมี , บรรจุภัณฑ์ ที่นำมาใช้ในสายการผลิต
2.มอบหมายงานและจัดทำรายงานการทดสอบคุณภาพหรือทดสอบการใช้งานของวัตถุดิบก่อนนำมาผลิตจริง
3.แก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่นำมาใช้งาน
4.ปรับปรุงและดำเนินการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
5.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
6.รับผิดชอบการขอเลขสารระบบอาหาร จัดทำทะเบียนเลขสารระบบอาหาร ติดต่อหน่วยงานและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
7.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1.อายุ 30 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร , เทคโนโลยีชีวภาพ , จุลชีวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GHPs HACCP HALAL ISO9001:2015 14000 22000
6.มีความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะงาน
7.มีความละเอียดรอบคอบ การจัดลำดับความสำคัญของงาน

 

รายละเอียดงาน :

 • สำรวจ วิเคราะห์ การตลาด เพื่อจัดทำแผนทางการตลาดและแผนพัฒนาแผนธุรกิจตามนโยบายองค์กร
 • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพื่อโอกาสในการขายให้กับลูกค้าใหม่
 • ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการแข่งขันในตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะการแข่งขันของคู่แข่ง เพื่อพัฒนาด้านการตลาดและเพิ่มโอกาสการขายในช่องทางใหม่
 • นำเสนอสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวมและพฤติกรรมของลูกค้าต่อผู้บริหาร และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ
 • ประเมินผล วัดผล และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของโครงการหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • พัฒนาและนำเสนอ วิเคราะห์ และรายงานเพื่อสนับสนุนการทำงานทางธุรกิจ
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุระหว่าง 25 ปี ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์2 ปี ขึ้นไป 
 • มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ Microsoft office, Power bi , Oracle
 • สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

 

รายละเอียดงาน :

 • วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดทั้งรูปแบบ Offline และ Online ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 • วางแผนการเลือกใช้สื่อสำหรับการสื่อสารทางตลาดให้เหมาะสมตามแต่ละแคมเปญ
 • ออกแบบสื่อโฆษณา สร้างคอนเทนต์ ให้เป็นไปตามคอนเซปต์ และวัตถุประสงค์ ทั้งรูป Offline และ Onlin
 • สร้างและรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ ให้ไปในทิศทางเดียวกับเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของแบรนด์ (Corporate Identity)
 • ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสาร แคมเปญ & โปรโมชัน ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์
 • สำรวจ วิเคราะห์คู่แข่ง และความเคลื่อนไหวของตลาด จัดทำรายงาน วิเคราะห์สรุปสถิติภาพรวมต่างๆ ของการทำการตลาดในแต่ละช่องทางเพื่อปรับกลยุทธให้เหมาะสม
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตสื่อโฆษณา เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายกราฟฟิก ฯ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ รวบรวมผลสถิติและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการระดับศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด ,การโฆษณา, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารการตลาด 5 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในงานสื่อสารการตลาด เทคโนโลยีใหม่และโซเชียลมีเดียต่างๆ สามารถนำมาประยุกตใช้กับธุรกิจได้
 • มีความรู้โปรแกรมออกเเบบเบื้องต้น Adobe Photoshop,Illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รู้วิธีการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ มีทักษะการใช้ Social Media, Digital Mkt, SEO, SEM ยินดีรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ตอบสนอกับธุรกิจ
 • มีความรอบคอบ และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

รายละเอียด :

1.งานตรวจเอกสารด้านรับ-จ่าย
- ควบคุมการตรวจสอบเอกสารด้านการรับ-จ่ายเงินต่างๆ
- ควบคุมการติดตามเอกสารจากหน่วยงานภายในบริษัทฯ
2.ตรวจใบกำกับภาษี
- ควบคุมการตรวจสอบรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อ
- ควบคุมการตรวจสอบรายละเอียดของใบกำกับภาษีขาย
- ควบคุม และตรวจสอบยอดแบบกำกับภาษีซื้อ-ขายกับบัญชีแยกประเภท
3.ตรวจใบสำคัญรับ-จ่ายและตั้งเจ้าหนี้-ลูกหนี้
- ควบคุมการตรวจสอบใบสำคัญรับ-จ่าย
- ควบคุมการตรวจสอบรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ควบคุมการตรวจสอบรายละเอียดการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ควบคุมกำหนดวิธีการตั้งเจ้าหนี้-ลูกหนี้ในระบบฯ
4.งานบันทึกบัญชี
- ควบคุมการลงบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์
- ควบคุม และจัดทำรายงานประกอบงบการเงิน
5.การยื่นภาษี
- ควบคุมการจัดทำ และยื่นภาษีแก้กรมสรรพากร ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข และกำหนดเวลา
6. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีความสามารถใช้โปรแกรม ORACLE ได้
 • มีความรู้ด้านบัญชีภาษี

 

 

รายละเอียด :

1. ประมาณการยอดขายและหาลูกค้าใหม่
- สอบถามข้อมูลความต้องการของลูกค้า
- วิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อในอดีต
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนและดำเนินการหาลูกค้าใหม่
2.การขาย
- นำเสนอราคาและเงื่อนไขให้ลูกค้า
- เจรจาต่อร้องกับลูกค้า
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำใบเสนอราคา
- ตรวจสอบสต๊อกสินค้า
- ประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิต คลังสินค้าและจัดส่ง
3. การบริการลูกค้า
- รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุม การจัดเตรียมเอกสารการเคลม
- ติดตามผลการแก้ไขปัญหาของลูกค้า
- และแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบ
4.การประสานงานขาย
- ประสานงานกับฝ่ายจัดส่งสินค้า
- ติดตามผลการจัดส่งสินค้า
- ควบคุมการเบิกตัวอย่างให้ลูกค้า
5.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ :

- ปริญญาตรี ด้านการขาย/การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการขายหรือติดต่อลูกค้าต่างประเทศ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และภาษจีน HSK ระดับ 5ขึ้นไปในการสื่อสารและการทำงานได้ดี
- สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฏหมาย
- สามารถเดินทางไปทํางานต่างประเทศได้ในบางครั้งคราว

รายละเอียดงาน :

1.ตรวจใบกำกับภาษี
- ตรวจรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อ
- กระทบยอดแบบกำกับภาษีซื้อกับบัญชีแยกประเภท
- ตรวจสอบผู้มีอำนาจอนุมัติ
2.ตรวจใบสำคัญจ่ายและตั้งหนี้
- ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร
- ตรวจสอบจำนวนเงิน
- ตรวจสอบรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ลงบันทึกบัญชี (บนใบสำคัญจ่าย )
- ลงบันทึกบัญชีในระบบฯ
- ตั้งหนี้ในระบบฯ
- ทำรายละเอียดประกอบงบฯ
3.งานด้านการตรวจสอบการบันทึกบัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องรายการตั้งหนี้
- ตรวจสอบการจ่ายชำระหนี้
- ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีซื้อ
- ตรวจสอบและติดตามข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำเดือนให้ครบถ้วน สมบูรณ์
4.การออกรายงานข้อมูลทางบัญชีของแต่ละงวด
- ออกรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน
- ออกรายงานภาษีซื้อ
- ออกรายงานเจ้าหนี้คงเหลือ
- กระทบยอดคงเหลือบัญชีย่อยกับบัญชีคุมใน GL
5. งานด้านการกำหนด ประสานงานและมอบหมายงาน
- ควบคุมให้ Setup Master Supplier ให้แล้วเสร็จทันกับความต้องการของผู้ใช้งาน
- ควบคุมการตั้งหนี้รายการในเดือนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ครบถ้วนและทันเวลาต่อการออกงบการเงิน
6. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


 

คุณสมบัติ :

- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี เท่านั้น
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้ มีความละเอียดรอบคอบ
- มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี AP 5 ปี
- มีความคุ้นเคยกับระบบการทานของโปรแกรมบัญชีขนาดกลางถึงใหญ่ เช่น SAP,Oracle อยู่ในขั้นดี
- มีความสามารถในการเรียนรู้เร็ว มีตรรกะในการวิเคราะห์ และ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ดี

รายละเอียดงาน :

1.งานรับส่งเอกสาร และยานพาหนะ
- ควบคุมและตรวจสอบการรับส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก
- ควบคุมตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ
2.งานธุรการราชการ
- ควบคุม และดำเนินการจดทะเบียน ต่อใบอนุญาตต่างๆ เครื่องหมายการค้าของบริษัท
- ดำเนินการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ดำเนินการเสียภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุง ท้องที่ประจำปี
- จดทะเบียนเครื่งหมายการค้า สำหรับในและต่างประเทศ
3. งานพนักงานสัมพันธ์
- ดำเนินกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ต่างๆ
4. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ :

- ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารธุรการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ประสบการณ์ทำงานในการติดต่อราชการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี


รายละเอียดงาน :

1.งานบันทึกเวลาทำงาน
- ดึงข้อมูลบันทึกเวลาเข้าทำงานของพนักงานจากเครื่องบันทึกเวลา
- ประสานงานเรื่องเอกสารกับหน่วยงานต้นสังกัด
- สรุปเวลาทำงานของพนักงาน
2.งานคำนวณและจ่ายค่าจ้าง
- คำนวณข้อมูลในโปรแกรมPay Day และตรวจสอบผลการคำนวณ
- สรุปรายงานการจ่ายค่าจ้างเงินเดือน นำเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติ
3. งานรายงานและภาษี
- จัดทำรายงานประกันสังคม ภาษีเงินได้ของพนักงาน
4. งานด้านสวัสดิการ
- ดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับพนักงาน
- ประสานงานการเบิกจ่ายประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- และดูแลสวัสดิการอื่นๆ
5. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ ,บริหารทรัพยากรบุคคล,หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Time Attendance / Payroll 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านภาษี และกฎหมายแรงงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบและแม่นยำในการป้อนข้อมูลและการคำนวณ

 

รายละเอียดงาน :

 • ปฏิบัติงานตามทริปกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
 • เตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบ ในการออกกิจกรรม
 • หาพื้นที่พิเศษในการจัดเรียงสินค้า
 • เช็คยอดขาย ทุกครั้งที่ออกกิจกรรม
 • รายงานข้อมูลต่างๆ หรือ ปัญหาของกิจกรรมสินค้าทุกครั้ง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการทำกิจกรรมมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว***

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้